top of page

מדד הגינות

הגינות היא התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות ומבלי לנצל חולשות או מצוקות.

מיק"ה יפתח מדד הגינות שישקף את רמת ההגינות הנתפסת בחברה הישראלית בשלושה מישורים:

בין אדם לחברו, בין עסק ללקוחותיו ובין המימסד לציבור האזרחים.

המדד יסייע לכוון את מאמצי הפעילות של מיק"ה ולמדוד את יעילותם לאורך זמן.

המדד הראשון שיפותח הוא מדד ההגינות בהתנהגות בין אישית בישראל.

מדד זה ישקף וימפה את מוקדי ההתנהגות הלא הוגנת בישראל במישור שבין אדם לחברו, יציב מראה בעיני הציבור ביחס לחלקו בתת התרבות הזו וימונף לפעילות הסברתית בהמשך הדרך. הכוונה היא גם להעמיד כלי מדידה תקופתי שיבחן את השיפור לאורך זמן עם עבודתו של המרכז לקידום ההגינות בשטח.

bottom of page