top of page

יעל"ה – שירותי ייעוץ להגינות

מיק"ה יקיים שירותי ייעוץ לארגונים ומוסדות, ובהם תכנית התערבות ארגונית הכוללת איבחון, מיפוי מימשקים לא הוגנים, ועבודה סדנאית עם דרגים שונים של בעלי תפקידים. כמו כן תוקם רשת של שגרירי הגינות מוסדיים שתתוחזק מקצועית על ידי מיק"ה.

 

תוכנית ראשונה

סדנה עירונית: הגינות בשירות התושב

 

הקדמה: בסקר הגינות שנערך בעיר דמיונית עלו המימצאים הבאים:

 • מודדים מטעם העיריה נשלחו למדוד מחדש שטחי דירות לצורך הגדלת הארנונה.

 • פקחי עיריה קיבלו בונוסים לפי מספר הדוחות שרשמו על חנייה.

 • העירייה, המצוייה בקשיים תקציביים, שולחת כל חודש בעלי תפקיד לסיורים מקצועיים בחו"ל.

 • בלחץ ועד העובדים צומצמו שעות קבלת הקהל במחלקת הגבייה בעירייה לשעות הבוקר בלבד.

האם תופעות כאלה או דומות להן עלולות להתקיים בעירייה שלכם?

 

מנהיגות ציבורית נשענת על אמון הציבור ביושרם ובהגינותם של משרתי הציבור, המצפה שישרתו אותו בכבוד ובנאמנות. בבחירות, מצביע הציבור אמון למועמד עליו הוא סומך בהיבטים אלה.

הדוגמאות שלמעלה מצביעות על פערים הקיימים בהיבט ההגינות בין הרצוי למצוי.

 

הצעה: המרכז לקידום ההגינות בישראל (ע"ר) יבצע תכנית אבחון והתערבות עירונית במטרה להעלות את רף ההגינות בממשק של העירייה עם/מול התושבים.

 

מהו המרכז לקידום ההגינות בישראל

המרכז לקידום ההגינות בישראל(ע"ר) הוא גוף שקם במטרה לפעול לשינוי ההתנהגות הבין- אישית והציבורית בחברה הישראלית, ולביסוסה על ערך ההגינות.

שלבי התוכנית:

 1. תהליך איבחון למיפוי של ממשקי הגינות ביחסי עירייה- תושבים שאותם יש לחזק.

 2. הגשת תכנית עבודה בסיווג של קהלי מטרה ותכנים מותאמים.

 3. ביצוע התכנית במסגרת סדנאות מול קהלי מטרה שונים בעירייה.

 4. פעילות שימור וריענון לאורך זמן.

 

 

התועלת לעירייה:

 • הגברת מודעות והבנה של בעלי התפקידים לחשיבות ההגינות בשירות התושב.

 • הגברת מיומנות בשילוב ההגינות בתהליכי קבלת ההחלטות:

 • ברמת קביעת המדיניות.

 • ברמת היישום.

 • העירייה תפעל על פי תקן לאומי להגינות.

 • העירייה תצוייד בחיישנים ארגוניים לגילוי חוסר הגינות.

 • העירייה תקיים ותפעיל מנגנונים קבועים לפעולה מונעת ומתקנת בתחום ההגינות.

 • העירייה תשפר מעמדה בעיני הציבור ובעיני רשויות השלטון כעירייה מונחית הגינות.

 • בעירייה יפעלו שגרירי הגינות במסגרת רשת הארצית של שגרירים המונחים ע"י מיק"ה.

 • העירייה תקרין על ציבור התושבים את רוח ההגינות, דבר שיעודד התנהגות הוגנת מצד התושבים עצמם, הן ביחסיהם עם העיריה והן ביחסים ביניהם לבין עצמם.

פרקי התכנית:

 • מה היא הגינות? + בארגון שלנו?

 • מדוע צריך הגינות? +בארגון שלנו?

 • איך מחזקים הגינות? + בארגון שלנו?

  • אישי

  • ארגוני

 • איך מקרינים הגינות לציבור כשפה משותפת מימסד-אזרח?

למידע נוסף והזמנות נא לפנות בטופס צור קשר

bottom of page