top of page

חתימה אישית על הצהרת הגינות בביקורת הגבולות

עודכן: 4 באפר׳ 2020

התמודדות עם סכנת ההתפשטות של נגיף ה"קורונה":


מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל – פנה אתמול למשה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות וראש הצוות הלאומי לטיפול במשבר ה"קורונה", בהצעה שמטרתה להגביר את רמת האחריות של התנהגותם של נוסעים השבים מן המזרח הרחוק.


נוסעים אלה מתבקשים על ידי משרד הבריאות לבודד עצמם למשך 14 יום כדי להבטיח שאינם נושאים את נגיף ה"קורונה".


על-פי החשש, יימצאו נוסעים שיתעלמו מן ההנחיה ויבואו במגע עם הציבור בישראל, תוך יצירת סכנה ממשית להדבקה בנגיף ולהתפשטותו בקהילה.


מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל – הוקם על-ידי טובי המומחים בתחומי ההתנהגות האנושית בראשותו של פרופ' דן אריאלי, במטרה למצב את ההגינות – כבוד, יושר והתחשבות בהתייחסות לזולת – כנורמה מנחה במרחב הציבורי בישראל.


מחקריו של פרופ' אריאלי העלו כי "תזכורת מוסרית" בסמוך למועד הפיתוי להתנהגות

הלא מוסרית גורם לשינוי התנהגותי ועליה בהתנהגות האתית וההוגנת.


מיק"ה הציע לפיכך למשרד הבריאות שכל נוסע המגיע מן המזרח יתבקש לחתום בביקורת הגבולות על טופס הצהרה בדבר מחויבותו להתנהגות הוגנת ואחראית, מתוך הבנת אחריותו לסייע במניעת התפשטות הנגיף, ובכלל זה יקבל על עצמו להימנע ממגע עם אנשים למשך 14 יום ולדווח מיידית לרשויות הבריאות על הופעה של תסמיני מחלה. (מצ"ב הפנייה של מיק"ה למשרד הבריאות).


פרופ' דן אריאלי: "בניסויים שערכנו הסתבר שאחת הדרכים היעילות ביותר לגרום להתנהגות אתית היא להזכיר לאנשים מהי ההתנהגות שמצופה מהם, בדיוק לפני ההחלטה שעליהם לקבל. מחקרים מוכיחים שהרבה פעמים אנחנו יודעים מה לעשות אבל לא חושבים על זה כל הזמן וגם לא חושבים על כל הפרטים; ולכן לחתום על מסמך של הצהרת כוונות, ובעיקר לחתום על מסמך מפורט של החלטות אישיות לגבי התנהגותנו, עוזר לכולנו לנהוג בדרך שבה היינו רוצים להתנהג לטובתנו ולטובת החברה כולה."


עו"ד אהוד פלג, מנהל מיק"ה: " צו השעה הקיומי, ולא רק בהתמודדות עם ה"קורונה" , הוא להבין שאדם לא חי לבד, ולכן עליו להתחשב באחרים סביבו. התנהגות הוגנת של אדם - כבוד, יושר והתחשבות כלפי זולתו - גם משתלמת, שכן אחרים ינהגו כלפיו וכלפי יקיריו על פי אותו עיקרון התנהגות שביטא במעשיו שלו. במקרה של נגיף ה"קורונה" התנהגות הוגנת ואחראית גם תציל את חייו וחיים של רבים אחרים. הבחירה אם "כל ישראל ערבים זה לזה" או "כל ישראל מדביקים זה את זה" היא הפעם לגמרי בידינו."


נוסח המכתב שנשלח מנכ"ל משרד הבריאות:


לכבוד: מר משה בר סימן טוב

מנכ"ל משרד הבריאות וראש הצוות הלאומי להתמודדות עם משבר ה"קורונה"

משרד הבריאות

ירושלים

18.12.2020

שלום רב,

הנדון: הצעה להגברת המוגנות מפני נגיף ה"קורונה"

1. החוזרים מן המזרח הרחוק בימים אלה מתבקשים על ידי משרד הבריאות לבודד עצמם למשך 14 יום כדי להבטיח שאינם נושאים את נגיף ה"קורונה".

2. על-פי החשש, ובהיעדר יכולת אכיפה אפקטיבית של הרשויות בישראל, יימצאו נוסעים שיתעלמו מן ההנחיה ויבואו במגע עם הציבור בישראל, תוך יצירת סכנה ממשית להדבקה בנגיף ולהתפשטותו בקהילה.

3. מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל – הוקם על-ידי טובי המומחים בתחומי ההתנהגות האנושית בראשותו של פרופ' דן אריאלי, במטרה למצב את ההגינות – כבוד, יושר והתחשבות בהתייחסות לזולת – כנורמה מנחה במרחב הציבורי בישראל.

4. מיק"ה מבקש להציע צעד מעשי שיגביר את הסיכוי להתנהגות הוגנת ואחראית מצד הנוסעים השבים מן המזרח.

5. מחקריו של פרופ' אריאלי העלו כי "תזכורת מוסרית" בסמוך למועד הפיתוי להתנהגות

הלא מוסרית גורם לשינוי התנהגותי ועליה בהתנהגות האתית וההוגנת.

6. מיק"ה מציע לפיכך שכל נוסע המגיע מן המזרח יתבקש לחתום בביקורת הגבולות על טופס הצהרה בדבר מחוייבותו להתנהגות הוגנת ואחראית, מתוך הבנת אחריותו לסייע במניעת התפשטות הנגיף.

7. הנוסח המוצע לטופס הצהרת ההגינות יהיה כדלקמן:


טופס הצהרת הגינות

אני הח"מ, מתוך הבנת הסכנה שבהתפשטות נגיף ה"קורונה" הקטלני, והבנת אחריותי למניעת התפשטותו באוכלוסיה, מתחייב בזאת להתנהגות הוגנת ומתחשבת, על-ידי הימנעות ממגע עם אנשים אחרים למשך 14 יום, ולמתן הודעה מיידית לרשויות הבריאות,אם יתגלו בגופי סימנים למחלה.

______________ __________ _____________

שם תעודת-זהות חתימה


_______

תאריך

8

. נשמח להיפגש איתכם כדי לסייע בקידום הרעיון.

בהגינות ובברכה,

אהוד פלג, עו"ד

מנהל המרכז

19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page